Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Worldbedden BV

1. ALGEMENE BEPALINGEN
1.1
Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Worldbedden  B.V.
Vestigingsadres: Parkstraat 13, 2801TA Gouda
Email: info@worldbedden.nl

1.2
Worldbedden B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel  onder nummer 54458579. Via de website www.worldbedden.nl  kan de koper slaapkamerartikelen bestellen.

1.3
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen worldbedden.nl en derden (hierna: ‘koper’) via de website van worldbedden.nl  (hierna: ‘de website’) gesloten overeenkomsten. Nederlands Recht is van toepassing op het tot stand komen en de afwikkeling daarvan. Door het plaatsen van uw bestelling geeft u aan met deze algemene voorwaarden in te stemmen.

2. KOOPOVEREENKOMST
2.1
a. Offertes en aanbiedingen van worldbedden.nl  kunnen slechts worden aanvaard zoals deze op de website of per e-mail zijn weergegeven. Alle opgaven van prijzen, specificaties en/of andere aanduidingen van artikelen en/of diensten worden door worldbedden.nl  zorgvuldig op de website weergegeven. worldbedden.nl  kan echter niet instaan voor de juistheid daarvan.  worldbedden.nl  is niet gebonden aan bestellingen welke zijn geplaatst op basis van op de website voorkomende onjuiste informatie.

b. Bepaalde verwijzingen op de website kunnen verwijzen naar informatiebronnen die door derden worden aangeboden en onderhouden. worldbedden.nl  heeft daarover geen controle en aanvaardt ter zake geen aansprakelijkheid ten gevolge van de door derde verstrekte informatie.

2.2
Overeenkomsten komen tot stand door de bevestiging door worldbedden.nl  van de geplaatste bestelling. Deze bevestiging volgt zo spoedig mogelijk op de ontvangst van het elektronische bestelformulier dat door de koper, overeenkomstig de bestelprocedure zoals vermeld op de website, is verstuurd. Door het tot stand komen van de overeenkomst gaat de betalingsverplichting voor de koper in. Door het versturen van het bestelformulier verklaart de koper kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van worldbedden.nl

2.3
Een overeenkomst tussen ons en de opdrachtgever wordt afgesloten in het Nederlands.

2.4
Orderproces: Wij verrichten de volgende technische stappen om tot sluiting van een overeenkomst met de opdrachtgever te komen:
• De koper ziet een gedetailleerd voorbeeld van een door hem/haar gekozen product;
• De koper kan, indien van toepassing, de gewenste maat en kleur van het product bepalen;
• De koper kan vervolgens op "bestellen" klikken;
• De koper kan indien, gewenst, op "verder winkelen" klikken om meerdere producten in de winkelwagen te plaatsen;
• De koper kan in het winkelwagen scherm vervolgens nogmaals op "bestellen" klikken;
• “Nieuwe” kopers hoeven geen account aan te maken, maar dienen bij een bestelling wel persoonlijke gegevens door te geven;
• De koper kan aangeven welke betaalmethoden zijn of haar voorkeur heeft;
• De koper ziet een besteloverzicht van zijn/haar producten;
• De koper gaat over tot bestelling door op de knop op “verder” te klikken;
• Indien de koper heeft gekozen voor een iDEAL  betaling, dan wordt deze in gang gezet;
• Wij bevestigen de koop door het sturen van een orderbevestiging per e-mail.


3. PRIJZEN
3.1
De op de website vermelde prijzen gelden uitsluitend voor de levering van artikelen die via de website aangekocht worden. De vermelde prijzen op de website en de totaalprijs in uw winkelwagen zijn inclusief BTW, en exclusief eventuele verzendkosten/bezorgkosten.  Eventuele prijswijzigingen, type en/of drukfouten voorbehouden!

3.2
In sommige gevallen is sprake van aanbiedingsprijzen. Aanbiedingsprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig of zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt. De aanbiedingen of prijsopgaven op deze internetsite dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële kopers tot het doen van een aanbod. Zij binden worldbedden.nl  op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk het tegendeel is bepaald.

4. LEVERING
a. Vermelding van leveringstermijnen op de website, in aanbiedingen, bevestigingen en/of overeenkomsten zijn indicatief, maar zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Overschrijding van een leveringstermijn brengt worldbedden.nl  niet in verzuim. worldbedden.nl  kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de overschrijding van een leveringstermijn.
b. Indien het door de koper bestelde product niet voorradig is, en op korte termijn ook niet beschikbaar komt, stelt worldbedden.nl  de koper hiervan op de hoogte. Indien mogelijk levert worldbedden.nl de koper een alternatief artikel van tenminste gelijke prijs en kwaliteit aan.

5. BEZORGING
5.1
De klant dient zijn adresgegevens op de bevestiging  e-mail op juistheid te controleren. De klant is verplicht om eventuele onjuistheden uiterlijk 3 werkdagen voor de overeengekomen bezorgdatum door te geven aan worldbedden.nl.  Eventuele kosten die het gevolg zijn van onjuiste adresgegevens op de bezorgbon zullen worden doorberekend aan de klant.

5.2
Bezorgingen vinden uitsluitend plaats in Nederland, België of Duitsland. Voor leveringen in Duitsland of op de Waddeneilanden rekenen wij een toeslag van  € 50,-. worldbedden.nl  oordeelt over de wijze waarop de klant zijn bestelling bezorgd wordt. Bedden, Boxsprings en/of Matrassen die door worldbedden.nl  geleverd worden maar niet gemonteerd,  worden door een extern transporteur geleverd, deze transporteurs leveren de goederen tot aan de drempel van de voordeur. Als wij de goederen via een transporteur leveren zullen wij dit altijd aan U kenbaar maken.

5.3
worldbedden.nl  bezorgt bestellingen op de met de klant overeengekomen bezorgdag gedurende een vooraf telefonisch afgesproken tijdsindicatie. Bezorging vindt plaats op het door de klant opgegeven adres. Kleingoed als dekbedden, kussens en hoeslakens e.d. worden door een pakketdienst  thuis bij de klant bezorgd.

5.4
Indien de klant op het met worldbedden.nl  overeengekomen tijdstip niet op het opgegeven bezorgadres aanwezig is, is worldbedden.nl  gemachtigd om de klant voor een volgende levering, door de worldbedden.nl  - bezorgdienst, bezorgkosten in rekening te brengen.
 
5.5
De klant dient voor bezorging de entree/doorgang van de woning vrij te maken van obstakels, om  zo beschadigingen aan het artikel en/of de klant zijn eigendommen te voorkomen.

5.6
Door middel van ondertekening van de bezorgbon tekent de klant voor een correcte en volledige aflevering. Indien de klant zijn bestelling bezorgd wordt door een pakketdienst tekent de koper voor ontvangst van zijn bestelling de vrachtbrief van de pakketdienst.

6. BETALING
6.1
Betaling door de koper geschiedt vooraf per internet betalingsomgeving iDEAL, overboeking of desgewenst KONTANTE betaling bij aflevering.  Bij slaapkamerartikelen van de gevoerde merken vraagt worldbedden.nl geen aanbetaling. Het aankoopbedrag kan bij aflevering worden voldaan per contante betaling. worldbedden.nl  is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering van de betaalopdracht.

6.2
Wanneer de internetorder, telefonische order of email order bij worldbedden.nl  binnen is gaan wij over tot productie van de door u bestelde artikelen.

6.3
Indien de koper niet tijdig betaalt, is deze in verzuim zonder dat hiervoor een nadere ingebrekestelling is vereist. De koper is in dat geval vanaf de vervaldag de wettelijke rente van 3% aan worldbedden.nl  verschuldigd. Bij niet tijdige betaling is de koper bovendien verplicht tot vergoeding  van de door worldbedden.nl gemaakte redelijke kosten voor invordering (zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk), waaronder inbegrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

6.4
Bij een niet tijdige betaling door de koper is worldbedden.nl  van rechtswege en zonder verplichting tot schadevergoeding ontheven van haar verplichting tot nakoming van de afgesloten overeenkomst en levering van door de koper bestelde artikelen.

6.5
De eigendom van, door worldbedden.nl  reeds voor ontvangst van betaling aan de koper geleverde artikelen, gaat pas op de koper over indien de koper al hetgeen hij uit hoofde van de koopovereenkomst aan worldbedden.nl  is verschuldigd, aan worldbedden.nl  heeft voldaan. Het risico ter zake van de reeds afgeleverde artikelen gaat echter reeds over op de koper op het moment van aflevering.

7. GARANTIES
7.1
worldbedden.nl  garandeert dat de door worldbedden.nl  geleverde artikelen voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid mogen worden verwacht. Mocht het door u gekochte product bij aankomst gebreken vertonen, meldt dit dan alstublieft direct per e-mail of telefoon. Wij zullen het product dan zo spoedig mogelijk vervangen dan wel repareren.

7.2
Al de producten uit het assortiment van worldbedden.nl  worden geleverd met fabrieksgarantie.
Indien U aanspraak wenst te maken op de garantie, dient U dit schriftelijk aan worldbedden.nl  te laten weten.

7.3
Er geldt geen garantie in de volgende omstandigheden:
a. Ten aanzien van normale slijtage.
b. Indien de originele aankoopfactuur niet kan worden overgelegd, of deze is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt.
c. Bij onoordeelkundig gebruik.
d. Bij beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid.
e. Bij van buitenaf komend onheil (b.v.: blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen, etc.).
f. Indien anderen dan worldbedden.nl, zonder voorafgaande toestemming van worldbedden.nl, herstel- of andere werkzaamheden aan het artikel hebben uitgevoerd.

7.4
De koper is verplicht met bekwame spoed na levering van de bestelde artikelen te onderzoeken of worldbedden.nl  de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden worldbedden.nl  terstond, doch uiterlijk binnen 2 werkdagen na levering, schriftelijk in kennis te stellen van de eventuele geconstateerde gebreken. Indien dit niet gebeurt, wordt worldbedden.nl  geacht aan haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst te hebben voldaan.

7.5

Tot één jaar na de factuurdatum zijn de kosten van reparatie of vervanging, met inbegrip van vracht- en voorrijkosten, volledig voor rekening van Worldbedden BV.
Vanaf één jaar en tot twee jaar na de factuurdatum is twee derde van de kosten van reparatie of vervanging, met inbegrip van vracht- en voorrijkosten, voor rekening van Worldbedden BV.
Vanaf twee jaar en tot drie jaar na de factuurdatum is één derde van de kosten van reparatie of vervanging, met inbegrip van vracht- en voorrijkosten, voor rekening van Worldbedden BV.

De datum waarop u ons van een gebrek in kennis stelt, is bepalend voor de toepassing van bovenstaande garantieregeling. Na het verstrijken van de garantietermijn die op het betreffende product van toepassing is, zijn de kosten van reparatie of vervanging, met inbegrip van vracht- en voorrijkosten, voor uw eigen rekening.

Als u een klacht hebt, wordt eerst beoordeeld of uw klacht te verhelpen is, bijvoorbeeld door het product te repareren. Als dit niet mogelijk is, bieden wij u een vervangend product aan. U hebt bij vervanging recht op eenzelfde of een soortgelijk en gelijkwaardig product. Bij vervanging moeten wij het product opnieuw bestellen, wat een nieuwe levertijd met zich meebrengt. Wanneer wij een
product vervangen, gaat de garantietermijn niet opnieuw in maar geldt de garantietermijn vanaf de datum waarop wij het oorspronkelijke product aan u geleverd hebben.


8. ONTBINDING EN RETOURNERING
8.1
a. De koper heeft gedurende 14 werkdagen na ontvangst van het artikel het recht de overeenkomst te ontbinden zonder opgave van redenen. Deze periode moet u echter niet verwarren met een ‘op proefperiode’. Uitzondering hierbij zijn speciaal voor u samengestelde producten of speciaal voor u op maat bestelde producten (dit geldt voor alle bedden, boxsprings, matrassen en lattenbodems). Alle annuleringen dienen schriftelijk aan worldbedden.nl  te worden doorgegeven. U dient in uw schriftelijke annulering in ieder geval uw volledige naam, telefoon- en ordernummer te vermelden. Ingeval van ontbinding dient het artikel onmiddellijk en verantwoord (dat wil zeggen: met zo min mogelijk risico op beschadiging) aan worldbedden.nl  te worden geretourneerd. Als de koper zijn bestelling van op maat bestelde artikelen zoals bedden, boxsprings, matrassen en lattenbodems wenst te annuleren tijdens de bestelperiode, ofwel voordat de goederen geleverd zijn, rekenen wij hiervoor 30% annuleringskosten (Volgens de CBW voorwaarden). 
b. De kosten voor het retourneren van de bestelling dienen te worden voldaan door de koper. Indien de bestelling door de worldbedden.nl  bezorgdienst wordt opgehaald worden deze kosten in mindering gebracht op het te restitueren door de koper betaalde aankoopbedrag. Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retour zenden aan worldbedden.nl  zijn voor verantwoording en rekening van de klant.
c. Nadat de koper een beroep heeft gedaan op de ontbinding en de bestelling retour is ontvangen en deze voldoet aan de genoemde voorwaarden van lid. 8.2, zal worldbedden.nl  binnen 14 dagen het aan de koper verschuldigde bedrag restitueren. Restitutie geschiedt op de door de koper opgegeven bank- of girorekening.

8.2
De aanspraak op terugbetaling is aan de volgende voorwaarden gebonden:
a. De artikelen zijn geheel compleet en in de originele staat;
b. De artikelen moeten in de originele gesloten en ongeopende verpakking zitten (indien de koper gebruik maakt van de montageservice en de artikelen zijn uitgepakt en/of geplaatst vervalt dan ook het recht van retour);
c. De artikelen zijn ongebruikt en onbeschadigd;
d. De artikelen zijn schoon, zoals de klant deze heeft ontvangen;
e. De koper kan de originele aankoopfactuur overleggen;
f. Het recht van retour geldt niet voor producten die op maat besteld/vervaardigd zijn of voor speciale eenmalige aanbiedingen.

9. OVERMACHT
In geval van overmacht is worldbedden.nl  niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

 

10. PRIVACY
10.1
worldbedden.nl  respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk behandeld wordt. worldbedden.nl  registreert de gegevens van kopers in een databestand. De door de koper verstrekte gegevens in dit databestand worden, behoudens van de koper verkregen toestemming tot aanvullend gebruik, uitsluitend gebruikt voor de bezorging van de bestelling en voor het verzamelen van informatie over worldbedden.nl.

10.2
Persoonsgegevens zullen door worldbedden.nl  niet worden verstrekt aan derden die niet verbonden zijn met of aan worldbedden.nl, behoudens indien hiervoor expliciete toestemming is gegeven door de koper of indien dit noodzakelijk is in verband met wettelijke eisen.

10.3
Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de koper worden gewijzigd. Een dergelijk verzoek kan de koper via e-mail indienen.

11. KLACHTEN EN REPARATIES
11.1
worldbedden.nl  streeft naar een volledige tevredenheid van haar klanten. Mocht er onverhoopt toch iets niet helemaal goed zijn gegaan of niet aan de verwachtingen voldoen, dan kan de koper zijn klacht per e-mail melden of per post opsturen naar ons postadres. Indien de koper na ingebruikname bij een defect worldbedden.nl  wil vragen om herstel van het artikel bepaalt worldbedden.nl  op welke wijze dit geschiedt.

11.2
De koper kan voor een verzoek om herstel van beschadigde artikelen contact opnemen met worldbedden.nl. Herstel geschiedt door middel van een bezoek van onze servicedienst, of, nadat het artikel opgehaald is door de worldbedden.nl  bezorgdienst.

11.3
Het herstellen of vervangen van een artikel tijdens de garantieperiode en het terugbezorgen van het artikel zijn voor rekening van worldbedden.nl. Buiten de garantieperiode worden er kosten door worldbedden.nl  aan de koper doorberekend.

11.4
Iedere aansprakelijkheid van worldbedden.nl  jegens de koper is beperkt tot maximaal het door de koper aan worldbedden.nl  uit hoofde van de overeenkomst te betalen bedrag. worldbedden.nl  is nooit aansprakelijk voor schade in de vorm van omzet- of inkomstenderving, verminderde goodwill of enige ander gevolgschade.

KvK nr: 54458579 | BTW nr: NL.85.13.13.577.B01 | © 2013 - PaP TeaM - Alle rechten voorbehouden.